MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Psikoloji Nedir?

Psikoloji, bireylerin zihinlerini ve sergiledikleri davranışları sistematik olarak inceleyen bilim dalıdır. Eski Yunanca’daki psyche (ruh) ve logia(bilim) kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşan Psychologie sözcüğü Fransa diline girmiş; Fransızca’dan Türkçe’ye psikoloji olarak geçiş yapmıştır.

Psikoloji BilimininTarihçesi

İnsanların zihin ve davranışları; eski Mısır, İran, Yunan, Çin, Hint gibi uygarlıklarda ‘felsefe’ alanında incelenen konular olmuşlardır. 19. Yüzyıla kadar felsefe içinde bir başlık durumunda kalan psikoloji, 1876 yılında Almanya’da Leipzig Üniversitesi’nde kurulan psikoloji laboratuvarıyla birlikte ayrı bir bilim dalı haline gelmeye başlamıştır. Bu laboratuvarı kuran Wilhelm Wundt, kendisini psikolog olarak tanımlayan ilk kişi olmuştur.

1876 yılında Almanya’da Leipzig Üniversitesi’nde ilk psikoloji laboratuvarını kuran Wilhelm Wundt, ‘psikolojinin babası’ olarak da bilinir.

Almanya’da, Rusya’da ABD’de psikoloji ve teknikleri üzerinde çalışmalarını sürdüren Hermann Ebbinghaus, Ivan Pavlov, James Watson gibi isimler, deneysel psikolojinin gelişmesine önemli katkılar yaptılar. 19.yüzyılın son yıllarında psikolojinin uygulamalı alanları da ortaya çıkmaya başladı. G. Stanley Hall, John Dewey, Hugo Münsterberg, Lightner Witmer, James McKeen Cattell gibi isimler psikolojinin eğitim, endüstri, hukuk gibi alanlarda ve diğer alanlardaki uygulamaları üzerine çalışmalar yaptılar ve yazılar yazdılar. İlk psikoloji kliniği de Lightner Witmer (klinik psikolog) tarafından kuruldu.

Viyana’da çalışmalarını sürdüren Sigmund Freud ise, psikoterapi alanında çok önemli bir teknik olan psikanaliz hakkında çalışmalar yaptı. Psikanalitik kuramın kurucusu ve yöntemlerini geliştiren kişi olan Freud, hastaların zihinsel süreçleriyle bilinçdışı unsurları arasındaki bağlantıları inceleyen psikanaliz tekniğini ortaya koyarak psikoloji alanındaki en önemli isimlerden birisi olmayı başardı.

Sigmund Freud, Psikanalitik kuramın kurucusu ve yöntemlerini geliştiren kişi olarak psikoloji biliminin tarihinde ve günümüzde büyük önem taşıyan ve saygı gören bir kişidir.

20.yüzyılda John B. Watson’ın davranışçılık yaklaşımı öne çıkmış ve Edward Bradford Titchener tarafından ‘psikolojinin soyut ve muğlak bir kavram olan zihni incelemesine’ getirdiği eleştiriler sayesinde gelişmiştir. B.F. Skinner tarafından popüler bir yaklaşım haline getirilen davranışçılık yaklaşımı, soyut ve muğlak bir kavram olan zihnin yerine gözlemlenebilen ve ölçülebilen davranışların incelenmesi gerektiğini savunmaktadır.

Psikolog olmayan Noam Chomsky’nin 1960’li yıllarda dilin doğuştan geldiğini vurgulaması, psikoloji biliminde ve beyin araştırmalarında – zihin araştırmalarında önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilir.

20.yüzyılın ikinci yarısından sonra, sonlarına doğru bilişsel bilimlerin gelişmesi, insan zihninin tekrar popüler inceleme konuları arasına girmesini sağlamıştır. Zihin ve zekânın işleyişini konu alan, zekâ sistemlerinin dinamiklerini ve yapısını araştıran bilişsel bilim, disiplinler arası bir yaklaşımdır. Bu  alamda çalışan araştırmacıların bilişsel psikolojinin yanı sıra dil bilimi, sinir bilimi, yapay zekâ, antropoloji ve felsefe gibi birçok alanda temel bilgilere sahip olması gerekir. Davranışçı yaklaşımı eleştiren bilişselci yaklaşım savunucuları (örneğin dili alışkanlık kazanma süreci olarak tanımlamasını), dilin doğuştan gelen bir yeti olduğunu ve biyolojik bir temeli olduğunu, sosyal ortamda süreç içinde harekete, davranışa dönüştüğünü söylerler.

1950’lerin sonunda dil bilimci Noam Chomsky’nin dilin doğuştan geldiğini vurgulaması, beyin araştırmalarında ve zihin araştırmalarında dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Bilişselci yaklaşımın gelişmesinde ve psikoloji biliminde önemli bir yer almasında önemli katkıları vardır.

Psikoloji Bilimi Hangi Konular Üzerine Çalışır?

Psikoloji, organizmaların doğrudan gözlemlenen davranışlarının yanı sıra düşünme, zihinde canlandırma ve hayal etme, hatırlama gibi doğrudan gözlemlenemeyen karmaşık zihin süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Psikoloji biliminin çalışma alanları arasında içsel süreçlerin yanında kişiler arası ilişki süreçleri de yer alır.

Algı, duygu, dikkat, motivasyon gibi içsel süreçleri inceleyen psikoloji, aşk, evlilikte çatışma ve uyum, anne ve çocuk arasında ya da arkadaşlar-sevgililer arasında bağlanma gibi kişiler arası süreçleri de incelemektedir. Tabi gruba itaat etme, uyum gösterme ya da grupla çatışma gibi grup-içi ilişki süreçleri ve gruplar arasında yaşanılan ayrımcılık, önyargı, kolektif hareket etme gibi gruplar arası ilişki süreçleri de psikoloji biliminin çalışma yaptığı konular arasında bulunmaktadır.

Grup içi ilişkiler ve gruplar arası ilişki süreçleri, psikoloji tarafından araştırılan ve üzerinde deneysel ya da uygulamalı çalışmalar yapılan konulardır.

Deneysel araştırmaların yanı sıra uygulamalı çalışmalar da yapan psikoloji; araştırmacı psikologlar, uygulamacı psikologlar ve ruh sağlığı psikologları gibi bu disiplin üzerinde uzmanlaşan kişilerin ürettikleri veriyi, insan ilişkilerinin değerlendirmesinin yapıldığı ve düzenlendiği birçok farklı alanın hizmetine sunar. Zihinsel hastalıkların teşhis edilmesinde ve tedavi edilmesinde bu verilerden yararlanılır. İşyeri, okul, aile çevrelerindeki uyum problemleri bu veriler sayesinde düzeltilir, çevre veya trafik alanlarındaki olumsuz davranışların terk edilmesi ve bireye olumlu kabul edilen tutum ve davranışların kazandırılması, psikoloji bilimi tarafından üretilen veriler sayesinde sağlanır.